Chào mừng quý vị đến với website của www.congdong.vn. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng sau đây. Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

1. Các đinh nghĩa
 - Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
- Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim,... hay bất cứ thông tn và/hoặc tư liệu nào trên website này.
- Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2. Quyền thay đổi nội dung điều khoản
www.congdong.vn tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

3. Quy định về việc sử dụng và đăng tải thông tin
www.congdong.vn không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

    - Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
    - Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
    - Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
    - Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
    - Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
    - Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
    - Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
    - Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Đối với các thành viên tham gia chuyên trang đều phải tuân thủ thêm các điều khoản dành cho chuyên trang.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của các bạn.
Cổng thông tin sử dụng hệ thống quản trị nội dung mCMS® được phát triển bởi Nguyễn Đức Minh (LukasMinh) thành viên sáng lập www.mip.vn